www.mamboteam.com
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mysłakowicach  
Start
25.05.2018.
 
 
Zadania pedagoga PDF Drukuj E-mail
Wpisany: Beata Skupińska   
12.04.2006.
ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO


Pedagog organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla  dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności  uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami  pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.


Zadania obejmują:

  •   pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz  analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację  zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach  wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen  zachowania, rozmowy z rodzicami, wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach  pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na  tematy ważne i interesujące młodzież;
  •   określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom poprzez wydawanie opinii i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności  rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce;  
  • udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny  program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
  •   koordynację działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu orientacji zawodowej,  tj. organizowanie w odpowiednim czasie informacji (spotkania, prelekcje, wycieczki)  ułatwiającej młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu;
  • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się  w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach  i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz
  •  współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;
  •   współpracę z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi  i innymi poradniami  specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz  w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;   współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów  (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa);
 
wstecz   dalej »
Odliczanie do wakacji

28 czerwca 2013 r.

Do wakacji pozostało:

0 dni

Licznik odwiedzin
Jesteś 10470615 użytkownikiem Dziękujemy
 
Top! Top!