REGULAMIN ZESPOŁU SZKÓŁ

SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM

W MYSŁAKOWICACH

 

| wstęp | lekcja | prace domowe, zeszyt | testy kompetencji | frekwencjaocenianie uczniów |

| bezpieczeństwo i higiena | strój szkolny | sala lekcyjna | nagrody i wyróżnienia | kary |

| samorządność uczniowska | uczniowskie i szkolne tradycje | postanowienia końcowe |

| Strona Główna |

 

WSTĘP

 1. Każdy członek społeczności szkolnej (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły, rodzic) - jako człowiek, bez względu na swój wiek i funkcję w szkole, ma prawo do poszanowania swojej godności osobistej, swego dobrego imienia oraz swojej własności i zdrowia.
 2. Każdy członek społeczności szkolnej ma obowiązek :
 3. Każdy członek społeczności szkolnej odpowiada za szkody uczynione swoim zachowaniem drugiemu człowiekowi.

LEKCJA

 1. Uczniowie mają prawo do :
 2. Uczniowie mają obowiązek :
 3. Nauczyciel ma prawo do :
 4. Nauczyciel ma obowiązek :
 5. Dyrektor szkoły ma obowiązek :

PRACE DOMOWE, ZESZYT PRZEDMIOTOWY

 1. Uczeń ma prawo do :
 2. Uczeń ma obowiązek :
 3. Nauczyciel nie może zadać uczniowi zadań pisemnych na czas świąt oraz na ferie.

TESTY KOMPETENCJI, PRACE KLASOWE, SPRAWDZIANY, KARTKÓWKI, ODPOWIEDZI USTNE

 1. Test kompetencyjny, praca klasowa i sprawdzian obejmuje całe działy lub duże jego części, czas ich trwania wynosi 1-2 godziny lekcyjne.
 2. Sprawdzian :
 3. Uczeń ma prawo do :
 4. Uczeń ma obowiązek :
 5. Nauczyciel ma prawo do :
 6. Nauczyciel ma obowiązek :
 7. Rodzice mają prawo zapoznać się z pracami klasowymi dzieci zgodnie z zasadami ustalonymi przez nauczyciela. 
 8. Dyrektor szkoły ma prawo i obowiązek :

FREKWENCJA

 1. Uczniowie mają obowiązek :
 2. Uczniowie nie mogą bez wiedzy nauczycieli opuszczać szkoły.
 3. Nauczyciel ma obowiązek :
 4. Wychowawca ma obowiązek:
 5. Pedagog szkolny ma obowiązek:
 6. Nieobecność na zajęciach lekcyjnych z powodu reprezentowania szkoły (konkursy, konkursy przedmiotowe, zawody sportowe, itp.) jest traktowana jako obecność z wpisem w rubryce nieobecności jej powodu.
 7. Rodzice mają obowiązek usprawiedliwiania uzasadnionej nieobecności dziecka w szkole. Wymagana jest forma pisemna usprawiedliwienia na kartce, wpis w dzienniczku ucznia lub osobista rozmowa z wychowawcą.
 8. Ucznia może zwolnić do domu wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia lub ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić .
 9. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie zwolnienia rodziców (pisemnego lub ustnego), pielęgniarki szkolnej lub decyzji nauczyciela, z powiadomieniem wychowawcy..
 10. Zwolnienia ucznia z kilku lekcji dokonuje wychowawca klasy, a w przypadku jego nieobecności dyrektor  lub wicedyrektor Zespołu Szkół, na podstawie pisemnego lub ustnego zwolnienia rodziców .
 11. W przypadku nieobecności nauczyciela dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnić uczniom zastępstwo innego nauczyciela (w szczególnym przypadku opiekę świetlicy szkolnej lub dzień wcześniej poinformować uczniów o zwolnieniu z lekcji do domu w sposób przyjęty w szkole- ogłoszenia na tablicy).
 12. W przypadku uchylania się ucznia od realizacji obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły ma prawo i obowiązek podjąć stosowne działania, co regulują odrębne przepisy (postępowanie egzekucyjne).
 13. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii przebywają w ich czasie w świetlicy szkolnej lub w przypadku, gdy jest to ich ostatnia lekcja w danym dniu, mogą pójść do domu.
 14. Uczniowie, w stosunku do których podjęto decyzję o zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego, tylko w przypadku wyraźnego żądania rodziców są zwalniani do domu. W innym przypadku są obecni na zajęciach.
 15. Ucznia, w przypadku złego samopoczucia można zwolnić do domu tylko w przypadku zapewnienia mu opieki osoby dorosłej.
 16. Wychowawca klasy ma obowiązek wpisać do dziennika klasy sposób kontaktowania się z rodzicami w szczególnych przypadkach , a rodzice mają obowiązek uaktualniania tych danych.

OCENIANIE UCZNIÓW

 1. Ocenianie uczniów (ocenianie z przedmiotów i ocenianie zachowania) odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania i Przedmiotowych Systemach Oceniania.
 2. Nauczyciele mają obowiązek systematycznie oceniać uczniów, a oceny powinny być każdorazowo wpisywane do zeszytu przedmiotowego.  
 3. Zeszyt przedmiotowy musi być przez ucznia systematycznie przedstawiany do wpisywania ocen oraz w miarę potrzeby uwag i korespondencji z rodzicami.
 4. Rodzice maja obowiązek systematycznie kontrolować zeszyty przedmiotowe i podpisywać oceny lub zamieszczone uwagi. Podpis rodzica oznacza przyjęcie do wiadomości oceny lub treść wpisanej uwagi.
 5. Rodzice ponadto mają prawo i obowiązek udziału w wywiadówkach i zebraniach organizowanych przez szkołę (każdy ostatni wtorek miesiąca).
 6. Wprowadza się na zasadzie loterii cyfrowej jeden dzień zwolnienia z odpowiedzi ustnej ze wszystkich przedmiotów dla ucznia zapisanego w dzienniku pod wylosowanym numerem. Losowania dokonuje codziennie przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.
 7. Zwolnienie wymienione w punkcie 6 nie obowiązuje w przypadku , gdy odpowiedź ustna ma formę pracy klasowej lub sprawdzianu.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA

 1. Uczniowie mają prawo do:
 2. Uczniowie mają obowiązek :
 3. Uczniowie nie mogą :
 4. Uczniowie przychodzą do szkoły najwcześniej na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku, gdy przyjdą do szkoły w czasie trwania lekcji nie wolno przebywać im na korytarzu szkolnym lecz po przebraniu się przechodzą niezwłocznie do świetlicy szkolnej (dyżurujący uczniowie i pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek dopilnowania tego).
 5. Nauczyciele mają prawo do:
 6. Nauczyciele mają obowiązek :
 7. Rodzice maja obowiązek :
 8. Dyrektor szkoły ma obowiązek:
 9. Pracownicy szkoły, w tym szczególnie woźna-woźny, mają obowiązek interesować się osobami spoza szkoły znajdującymi się na jej terenie.

STRÓJ SZKOLNY

 1. Ucznia obowiązują dwa typy stroju szkolnego :
 2. W przypadku zajęć na sali gimnastycznej obowiązkiem każdego ucznia jest noszenie  zamiennego obuwia sportowego (preferowane jasne gumowe podbicie),
 3. Wygląd ucznia powinien być schludny, obowiązuje zadbana fryzura, chłopcy nie noszą kolczyków, dziewczęta nie używają cieni do oczu, szminki i lakieru do paznokci.
 4. Każdy uczeń dba o kulturę słowa i używa zwrotów grzecznościowych.

SALA LEKCYJNA

 1. Uczniowie mają prawo i obowiązek do zagospodarowania powierzonej ich opiece sali lekcyjnej wg projektu uzgodnionego z wychowawcą.
 2. Uczniowie mają obowiązek :
 3. Wyznaczeni przez wychowawcę uczniowie (dyżurni) dbają o porządek w klasie, utrzymują w czystości tablicę, dbają o przybory do pisania.
 4. Każdy nauczyciel dba o powierzoną swej opiece salę oraz o każdą inną salę , w której odbywa zajęcia. Wszelkie zauważone zniszczenia zgłasza opiekunowi sali.
 5. Każdy opiekun sali zna stan zgromadzonego w sali sprzętu i pomocy dydaktycznych.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. Uczeń może być nagradzany za :
 2. Stosuje się następujące rodzaje nagród :
 3. Za szczególnie wysokie wyniki w nauce i zachowaniu uczeń może otrzymać :
 1. Kwalifikacji do otrzymania nagrody dokonuje wychowawca klasy.
 2. Uczeń klas IV – VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum otrzymuje świadectwo promocyjne z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem , jeżeli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4.75 oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie.
 3. Uczeń może począwszy od klasy IV szkoły podstawowej otrzymać stypendium motywacyjne za wyniki w nauce, jeżeli uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie.
 4. Uczeń może począwszy od klasy IV szkoły podstawowej otrzymać stypendium motywacyjne za wyniki sportowe, jeżeli osiągnął sukces sportowy co najmniej na zawodach międzyszkolnych, prezentuje wzorową postawę sportową i otrzymał co najmniej dobre zachowanie.
 5. List gratulacyjny mogą otrzymać rodzice uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum, których dzieci otrzymały z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej  bardzo dobre zachowanie.
 6. Rada Pedagogiczna może wyróżnić wpisem do „Złotej Księgi” ucznia kończącego szkołę podstawową lub gimnazjum.

KARY

 1. Karze podlega uczeń za :
 2. Stosuje się następujące kary :
 3. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
 4. Do przypadków, o których mowa w ust. 3 zalicza się :
 5. Od kar udzielonych przez wychowawcę, innych nauczycieli, dyrektora Zespołu Szkół uczeń ma prawo pisemnie odwołać się do Rzecznika Praw Ucznia w terminie 7 dni od zastosowania kary.
 6. Odwołanie należy rozpatrzyć w terminie 14 dni od daty wpływu.

SAMORZĄDNOŚĆ UCZNIOWSKA

 1. Uczniowie mają prawo do wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci Samorządu Uczniowskiego i samorządu klasowego.
 2. Uczniowie mają prawo do opracowywania i uchwalania regulaminu działalności Samorządu Uczniowskiego oraz wyboru opiekuna samorządu.
 3. Uczniowie mają obowiązek respektowania uchwał i planu pracy swojego samorządu.
 4. Wychowawca klasy i opiekun samorządu ma obowiązek udzielania pomocy organizacyjnej i merytorycznej Samorządowi.
 5. Dyrektor szkoły ma obowiązek wysłuchiwania wniosków i postulatów samorządu dotyczących społeczności uczniowskiej i udzielania na nie odpowiedzi.
 6. Samorząd Uczniowski może w zależności od potrzeb inicjować spotkania opiekunów samorządu z dyrektorem Zespołu Szkół, Rzecznikiem Praw Ucznia w celu wymiany poglądów na tematy dotyczące życia szkolnego.
 7. W ramach Samorządu Uczniowskiego mogą funkcjonować samorządy poszczególnych grup wiekowych lub etapów edukacyjnych.
 8. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mogą brać udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i spotkaniach rodziców, na których poruszane są problemy wnoszone przez młodzież lub dotyczące wspólnej realizacji podjętych decyzji.
 9. W przypadku, gdy uczniowie w ramach swojej pracy samorządowej wydają gazetkę szkolną lub w inny sposób informują społeczność szkolną o swojej działalności, mają obowiązek nienaruszania godności osobistej i dobrego imienia innych członków społeczności szkolnej.

UCZNIOWSKIE I SZKOLNE TRADYCJE

 1. Uczniowie mają obowiązek kulturalnego uczestniczenia w apelach i uroczystościach szkolnych oraz przygotowywania ich pod opieką nauczycieli zgodnie z harmonogramem.
 2. W szkole organizowane są uroczyste obchody: Dnia Edukacji Narodowej, Ślubowania Klas Pierwszych, Dnia Odzyskania Niepodległości
 3. Do tradycji szkoły należy tez organizowanie Zabawy Andrzejkowej, Zabawy Choinkowej, Walentynek, Pierwszego Dnia Wiosny, Dnia Sportu oraz Balu Absolwentów.
 4. Cała społeczność szkolna aktywnie włącza się w organizowanie na terenie szkoły uroczystości środowiskowych.
 5. Szkoła organizuje też imprezy, zapraszając na nie uczniów z innych szkół, sama też uczestniczy w takich spotkaniach organizowanych przez inne szkoły.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. O przyznanych nagrodach lub nakładanych na uczniów karach szkoła na bieżąco informuje rodziców (prawnych opiekunów) uczniów.
 2. Rada Szkoły lub Rada Pedagogiczna może ustanowić jeszcze inne sposoby wyróżniania uczniów z równoczesnym określeniem regulaminu ich przyznawania.
 3. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną szkoły.

| Strona Główna |