Zarządzenie dyrektora w sprawie telefonów komórkowych.

 

Zarządzenie nr 80/ORG/2019

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach

z dnia 02.09.2019 r.

w sprawie korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego przez uczniów.

 

 

Na podstawie Art.68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59 ze późn. zm.) zarządzam się co następuje:

§ 1

W związku z łamaniem zasad korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów zabrania się uczniom korzystania telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych umożliwiających nagrywanie, odtwarzanie dźwięków i obrazów na terenie Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach.

§ 2

Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie zakazu korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych podczas pobytu w szkole. W stanowisku uwzględniono pojawiające się coraz częściej przypadki cyberprzemocy, sytuacje konfliktowe miedzy uczniami, problemy wychowawcze, zagrożenie uzależnieniem od mediów elektronicznych oraz skargi nauczycieli i uczniów.

§ 3

Szkoła umożliwia uczniom i rodzicom kontakt telefoniczny w każdym przypadku wymagającym takiej konieczności poprzez:

 1. udostępnienie uczniowi telefonu stacjonarnego znajdującego się w sekretariacie szkoły,

 2. poinformowanie rodziców o możliwości kontaktu telefonicznego z uczniem przez sekretariat szkoły ? nr telefonu 757 131 303 i umożliwienie im tego kontaktu poprzez przywołanie do telefonu ucznia, gdy istnieje ważna i pilna potrzeba, albo przekazanie informacji od rodziców uczniowi.

§ 4

 1. W przypadku, gdy uczeń nadal nie stosuje się do ustalonych zasad, szkoła zastrzega sobie prawo do przejęcia w depozyt telefonu/urządzenia elektronicznego i zwrotu rodzicom ucznia do rąk własnych.

 2. Zatrzymany telefon/urządzenie elektroniczne przez nauczyciela zostaje przekazany/-ne pracownikowi sekretariatu szkoły. Uczeń przed przekazaniem telefonu ma prawo wyłączyć telefon i wyjąć kartę.

 3. Osobami uprawnionymi do odbioru depozytu są tylko i wyłącznie rodzice dziecka. Odbioru można dokonać w godzinach pracy sekretariatu szkolnego lub podczas wyznaczonych w harmonogramie terminów spotkań z wychowawcą klasy lub konsultacji.

§ 5

W przypadku, gdy uczeń odmówi przekazania telefonu/urządzenia elektronicznego w depozyt, wychowawca klasy niezwłocznie powiadamia jego rodziców o zaistniałej sytuacji oraz o jej konsekwencjach, tj. zastosowaniu w stosunku do ucznia kar opisanych w statucie szkoły.

§ 6

 1. Nauczyciele podczas prowadzonych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, pełnienia dyżurów oraz wykonywania innych czynności zawodowych nie mogą używać telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych, które mogłyby zakłócać proces lekcyjny, sprawowanie właściwej opieki nad uczniami lub zaburzać przebieg wykonywanych czynności.

 2. Urządzenia, o których mowa i w sytuacjach wskazanych w ust. 1 powinny być wyłączone lub powinny mieć wyciszony dźwięk.

 3. Od zasad określonych w ust. 1 można odstąpić tylko w szczególnych sytuacjach, takich jak zagrożenie życia lub zdrowia, ostrzeżenie o grożącym niebezpieczeństwie lub w innych sprawach dotyczących sytuacji zaistniałych podczas wykonywania obowiązków zawodowych uznanych za pilne i ważne ( sprawdzenie obecności na zajęciach wychowania fizycznego, lub wycieczki w terenie).

  § 7

 1. Dopuszcza się dokumentowanie ważnych wydarzeń z życia szkoły i klas oraz projektów edukacyjnych poprzez sporządzanie dokumentacji fotograficznej i filmowej.

 2. Rejestracja obrazu i dźwięku podczas imprez i uroczystości szkolnych możliwa jest za zgodą dyrektora szkoły.

 3. Rejestracja obrazu i dźwięku podczas imprez i uroczystości klasowych możliwa jest za zgodą wychowawcy klasy.

 4. Dopuszcza się używanie telefonów komórkowych/urządzeń elektronicznych podczas lekcji za zgodą lub na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia

 5. Zgodę na dokumentowanie projektów edukacyjnych wyraża nauczyciel ? koordynator projektu.

§ 8

Zobowiązuje się wychowawców klas i nauczycieli do zapoznawania z ustaleniami niniejszego zarządzenia uczniów i rodziców oraz konsekwentnego przestrzegania jego zapisów.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zastosowania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

EU Cookie Directive Module Information