karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w r. szk. 2022/2023

 

Szkoła Podstawowa

 w Mysłakowicach

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

1. Imiona i nazwisko dziecka ....................................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia .......................................................................................................

3. Klasa ................................................

4. Imiona i nazwiska rodziców/ prawnych opiekunów:

...............................................................................................................................................

5. Adres zamieszkania ............................................................................................................

6. Telefony kontaktowe

 

Rodzic/opiekun prawny

Tel. domowy

Tel. kom.

Tel. do zakładu pracy

MAMA

     

TATA

   

7.Miejsce pracy rodziców/ prawnych opiekunów (potwierdzenie zatrudnienia- pieczątka z zakładu zatrudniającego oraz godziny pracy).

Rodzic/opiekun prawny

Godziny pracy zatrudnionego

Potwierdzenie z zakładu pracy

(pieczątka )

MAMA

   

TATA

   

 

8.Dodatkowe informacje o sytuacji rodzinnej dziecka /stanie zdrowia

 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

9. Zainteresowania, zdolności dziecka: 

............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

10. Preferowane formy wsparcia: 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Upoważniam wymienione poniżej osoby do odbierania mojego dziecka ze świetlicy szkolnej. Proszę o wpisanie imienia, nazwiska, nr dowodu osobistego:

1. .........................................................................................................................................

2. .........................................................................................................................................

3. ........................................................................................................................................

4. .........................................................................................................................................

 

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a ........................................................................................ wyrażam/nie wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka ................................................................., klasa ........................... do domu (proszę określić dni i godziny).

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Oświadczam, że:

1) Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej z art.233 K.K. oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

 

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie do celów edukacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze. zm.)

 

3) Zapoznałem/łam się z regulaminem świetlicy oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.

 

................................... .                                                                

 

       data

 

   .............................................................................................

 

                                                                                                                            czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

Poniższą tabelkę uzupełniamy w pierwszych dniach września po zapoznaniu się z planem lekcji uczniów.

 

( świetlica będzie prawdopodobnie czynna od godz. 7.00 - 9.00 do 11.00 - 16.00)

 

Proszę o przyjęcie do świetlicy ...................................................................................,

klasa ........................ w następujących dniach i godzinach:  

W godzinach

od ....... do............

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Przed lekcjami

         

Po lekcjach

         

Uwagi

         

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zastosowania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

EU Cookie Directive Module Information