Procedura organizowania lekcji religii lub etyki lub religii i etyki w Szkole Podstawowej w Mysłakowicach

W szkole w ramach planu zajęć szkolnych organizuje się naukę religii/etyki.
Uczestnictwo w lekcjach religii/etyki jest dobrowolne.
Naukę religii i etyki w szkole organizuje się na życzenie rodziców/opiekunów prawnych uczniów, z tym, że uczeń może:
uczestniczyć w zajęciach religii lub,
uczestniczyć w zajęciach etyki lub,
uczestniczyć w zajęciach  religii i etyki lub,
nie uczestniczyć w zajęciach religii/etyki
Życzenie, o którym mowa w pkt. 3, jest wyrażone w formie pisemnego oświadczenia woli składanego przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci przyjętych do klasy pierwszej szkoły podstawowej, podczas pierwszego zebrania klasowego rodziców organizowanego we wrześniu każdego roku szkolnego (załącznik 1- 3).
Życzenie, o którym mowa w pkt. 3, dotyczące uczniów nowo przyjmowanych do klas programowo wyższych, z dniem rozpoczęcia roku szkolnego lub w jego trakcie, jest wyrażone w formie pisemnego oświadczenia woli wraz podaniem o przyjęcie do szkoły (załącznik 1- 3).
Oświadczenie woli, o którym mowa w pkt. 3, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione (załącznik 4-6).
Wychowawca klasy niezwłocznie (nie później niż do 10 września roku szkolnego) przekazuje dyrektorowi szkoły imienny wykaz uczniów, których rodzice/prawni opiekunowie deklarują chęć uczestniczenia w lekcjach religii lub etyki lub religii i etyki lub wykaz tych uczniów, których rodzice/prawni opiekunowie nie złożyli oświadczenia wyboru żadnego z tych zajęć.
Oświadczenie woli uczestniczenia w lekcjach religii lub etyki lub religii i etyki obowiązuje przez cały cykl nauczania i nie musi być ponawiane w kolejnych latach szkolnych.
Rezygnacja z uczestnictwa w lekcjach religii lub etyki lub etyki i religii wymaga przedłożeniu przez rodziców/opiekunów prawnych zmiany oświadczenia, o którym mowa pkt. 3 (zał. 5).
Zmianę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 9 należy złożyć nie później niż dwa tygodnie przed klasyfikacją, w przeciwnym wypadku rezygnacja zacznie obowiązywać od nowego semestru/roku szkolnego.
Uczeń, który nie uczęszczał na lekcje religii lub etyki lub religii i etyki, a zadeklaruje chęć dołączenia do zajęć w semestrach programowo wyższych, musi zdać egzamin klasyfikacyjny z materiału realizowanego w czasie jego nieuczęszczania na zajęcia z religii/etyki, aby podstawa programowa została w pełni zrealizowana.
Na zajęciach religii/etyki obowiązują przepisy oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi  i Przedmiotowymi Zasadami Oceniania.
Ocena z religii/etyki umieszczona na świadectwie szkolnym w rubryce religia/etyka i jest wliczana do średniej ocen ucznia, ale nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej.
Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się:
a. poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć (bez żadnych dodatkowych adnotacji),
b. ocenę z religii albo z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena,
c. ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i na zajęcia z etyki.
Uczniowie nieuczęszczający na zajęcia z religii lub etyki lub religii i etyki są zobowiązani do przebywania w czasie tych zajęć w czytelni lub świetlicy, chyba że jest to pierwsza lub ostatnia lekcja i rodzice wyrazili zgodę na późniejsze przybycie do szkoły lub wcześniejszy powrót do domu.
Listę uczniów nieuczestniczących w zajęciach z religii/etyki wychowawcy klas przekazują wicedyrektorowi po 10 września każdego roku szkolnego i w razie potrzeby ją aktualizują.
 

Załącznik 1
OŚWIADCZENIE
RODZICÓW W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA
NA LEKCJE RELIGII
Ja, niżej podpisany/a wyrażam wolę, aby mój syn/moja córka .................................................................................              
                                                                                                           (imię i nazwisko dziecka)
uczeń/uczennica klasy ............ uczestniczył/uczestniczył w zajęciach religii.
                                                                                                          
                                                                                                           ........................................................
                                                                                                                 Podpis rodzica/opiekuna prawnego
Mysłakowice, dnia ................................................
 
 
 
 
 
Załącznik 2
OŚWIADCZENIE
RODZICÓW W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA
NA LEKCJE ETYKI
Ja, niżej podpisany/a wyrażam wolę, aby mój syn/moja córki ..............................................................................................
                                                                                                                            (imię i nazwisko dziecka)
uczeń/uczennica klasy ............ uczestniczył/uczestniczyła w lekcjach etyki.
                                                                                                        
                                                                                                           
                                                                                                           ......................................................
                                                                                                                Podpis rodzica/opiekuna prawnego
Mysłakowice, dnia ...................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik 3
OŚWIADCZENIE
RODZICÓW W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA
NA LEKCJE RELIGII I ETYKI
Ja, niżej podpisany/a wyrażam wolę, aby mój syn/moja córka ..................................................................................
                                                                                                                           (imię i nazwisko dziecka)
uczeń/uczennica klasy ............ uczestniczył/uczestniczyła w lekcjach religii i etyki.
                                                                                                          
                                                                                                          
                                                                                                           .......................................................
                                                                                                                Podpis rodzica/opiekuna prawnego
Mysłakowice, dnia ..........................................................................
 
 
 

Załącznik 4
OŚWIADCZENIE
RODZICÓW W SPRAWIE REZYGNACJI Z UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA
NA LEKCJE RELIGII
Ja, niżej podpisany/a zmieniam wolę i zgłaszam rezygnację z uczęszczania na zajęcia religii 
mojego syna/mojej córki..........................................................................................
                                                            (imię i nazwisko dziecka)
                ucznia/uczennicy klasy ............  proszę o wykreślenie z listy uczęszczających na lekcje religii.
                                                                                                          
                                                                                                          
                                                                                                           ......................................................
                                                                                                                Podpis rodzica/opiekuna prawnego
Mysłakowice, dnia..............................................................................
 
Przyjmuję do wiadomości:     ..................................................................                             ..................................................................       
                                                     Podpis wychowawcy                                                            Podpis nauczyciela religii
 
 
 
 
 

Załącznik 5
OŚWIADCZENIE
RODZICÓW W SPRAWIE REZYGNACJI Z UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA
NA LEKCJE ETYKI
Ja, niżej podpisany/a zmieniam wolę i zgłaszam rezygnację z uczęszczania na zajęcia etyki 
mojego syna/mojej córki .................................................................................................
                                                            (imię i nazwisko dziecka)
                ucznia/uczennicy klasy ............  proszę o wykreślenie z listy uczęszczających na lekcje etyki.
                                                                                                         
                                                                                                          
                                                                                                           ......................................................
                                                                                                                Podpis rodzica/opiekuna prawnego
Mysłakowice, dnia ........................................................
 
Przyjmuję do wiadomości:         .............................................................                                   ...................................................................       
                                                            Podpis wychowawcy                                                            Podpis nauczyciela etyki
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik 6
OŚWIADCZENIE
RODZICÓW W SPRAWIE REZYGNACJI Z UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA
NA LEKCJE RELIGII I ETYKI
Ja, niżej podpisany/a zmieniam wolę i zgłaszam rezygnację z uczęszczania na zajęcia religii i etyki 
mojego syna/mojej córki ...................................................................................................
                                                            (imię i nazwisko dziecka)
                ucznia/uczennicy klasy ............  i proszę o wykreślenie z listy uczęszczających na lekcje religii i etyki
                                                                                                         
                                                                                                          
                                                                                                           ......................................................
                                                                                                                Podpis rodzica/opiekuna prawnego
Mysłakowice, dnia ...............................................
 
Przyjmuję do wiadomości:  ............................................         ...............................................        ...................................................   
                                                 Podpis wychowawcy                Podpis nauczyciela religii                 Podpis nauczyciela etyki

Warsztaty krajobrazowe w Bukowcu.

W dniu 19 października br. uczniowie klas: 6a i 6b, pod opieką p. Beaty Skupińskiej, p. Anety Stefańczyk i p. Joanny Rentflejsz - Panek, wzięli udział w warsztatach krajobrazowych na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego w Bukowcu. Zajęcia zorganizował Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych oraz Związek Gmin Karkonoskich z okazji Międzynarodowego Dnia Krajobrazu.

 

Na czterech stanowiskach warsztatowych, zlokalizowanych na terenie założenia pałacowo - parkowego w Bukowcu, uczniowie:

  • posługując się mapą, odszukiwali miejsca zilustrowane na starych fotografiach,

a następnie wskazywali różnice między ich wyglądem dawniej i dziś, oceniając wpływ tych zmian na piękno krajobrazu;

  • nad stawem ćwiczyli umiejętność zarzucania wędki oraz poznawali gatunki ryb słodkowodnych wykonując plakat ilustrujący ryby żyjące w okolicznych wodach;
  • z liści wykonywali kompozycje plastyczne oraz malowali na szkle;
  • stworzyli makietę założenia pałacowo ? pakowego w Bukowcu.

Na zakończenie spotkania uczniowie wzięli udział we wspólnym ognisku, które było okazją do integracji z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Kostrzycy i Kowarach.

Wszystkie założone cele imprezy zostały zrealizowane.

Uczestnicy warsztatów otrzymali pamiątkowe upominki a szkoła wartościowe publikacje oraz certyfikat udziału w obchodach Dnia Krajobrazu.

Jedna uczennica z klasy 6a i troje uczniów z klasy 6b nie wzięło udziału w wycieczce

z powodu choroby lub spraw rodzinnych.

Wycieczka była bezpłatna.

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zastosowania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

EU Cookie Directive Module Information