zebranie rodziców klasy 1 SP z r. szk. 2019/2020

Zebranie rodziców przyszłych pierwszoklasistów odbędzie się 13 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 16.30 w budynku nr 2 (mała szkoła) w sali nr 5.

akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019

Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019 (19.06.2019 r.) :

- godz. 8.00 w sali gimnastycznej : dla uczniów klas1-3 Szkoły Podstawowej,

- godz. 9.00 w sali gimnastycznej : dla uczniów klas 4-6 Szkoły Podstawowej,

- godz. 10.00 w sali gimnastycznej : dla uczniów klas 7-8 Szkoły Podstawowej oraz klas 3 Gimnazjum

Procedura postępowania w sytuacji posiadania przez ucznia przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły

PROCEDURA

postępowania w sytuacji posiadania przez ucznia przedmiotów niedozwolonych

na terenie szkoły

1. Przedmioty, których wnoszenie na teren szkoły jest zabronione, to przedmioty takie, jak: noże, scyzoryki, szpikulce, żyletki, lasery, kije baseballowe, gaz, straszaki broni palnej, petardy, pałki gumowe, kastety, narkotyki, dopalacze, elektroniczne papierosy, przedmioty zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, itp.

2. Jeżeli nauczyciel zauważy u ucznia niebezpieczne narzędzie lub uzyska informację, że uczeń posiada niedozwolone narzędzie (z wyjątkiem narkotyków i dopalaczy, których zauważenie stanowi oddzielne zasady postępowania), zobowiązany jest do podjęcia następujących działań:

 1. nakłania ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu (jeżeli uczeń odmawia oddania przedmiotu zabronionego, należy go poinformować, że ma obowiązek oddać przedmiot do depozytu),

 2. powiadamia o sytuacji wychowawcę klasy, a w dalszej kolejności pedagoga/psychologa szkolnego oraz dyrektora szkoły,

 3. wychowawca/pedagog/psycholog deponuje niebezpieczne narzędzie w gabinecie dyrektora szkoły,

 4. wychowawca powiadamia rodziców i wzywa ich do odbioru narzędzia,

 5. wychowawca i dyrektor przeprowadzają rozmowę uświadamiająco-dyscyplinującą z uczniem i jego rodzicami (niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia uczniów spowodowane posiadaniem i użyciem niebezpiecznego narzędzia na terenie szkoły, konieczność zwiększenia nadzoru rodziców nad uczniem oraz zaniechania podobnych praktyk w przyszłości, konsekwencje prawne),

 6. jeśli uczeń odmawia oddania niebezpiecznego narzędzia, nauczyciel odizolowuje go od pozostałych uczniów, korzystając z pomocy innych pracowników szkoły, a dyrektor szkoły decyduje o konieczności zawiadomienia policji,

 7. dalsze postępowanie prowadzi policja,

 8. powiadomienie kuratora sądowego, jeśli uczeń jest pod jego opieką,

 9. kara dostosowana do wagi przewinienia, zgodnie ze statutem szkoły,

 10. nauczyciel/wychowawca sporządza notatkę ze zdarzenia i umieszcza w dokumentacji ucznia.

  3. Zadania wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego:

  1) wezwanie rodziców/prawnych opiekunów do szkoły, powiadomienie o konsekwencjach czynu,

  2) powiadomienie kuratora sądowego, jeśli uczeń jest pod jego opieką,

  3) obecność podczas rewizji przeprowadzonej przez policję w obecności rodziców ucznia lub, jeżeli rodzice odmówią przybycia, w obecności pedagoga/dyrektora szkoły,

  4) zastosowanie kary wynikającej ze statutu szkoły,

  5) wraz z dyrektorem szkoły przeprowadzenie rozmowy z uczniem i jego rodzicami, ustalenie dalszego działania wychowawczego i poinformowanie o dalszych procedurach postępowania.

4. Zadania dyrektora szkoły:

1) zdeponowanie niedozwolonego narzędzia,

2) wezwanie policji w przypadku, gdy użycie zabronionego przedmiotu może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia,

3) obecność podczas rewizji przeprowadzonej przez policję w obecności rodziców ucznia lub, jeżeli rodzice odmówią przybycia, w obecności nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego,

4) jeżeli uczeń nie poprawia zachowania ? zastosowanie kar wynikających ze statutu szkoły (upomnienie dyrektora, nagana dyrektora),

5) zawiadomienie sądu rodzinnego,

6) jeżeli uczeń w dalszym ciągu nie poprawia zachowania, dyrektor szkoły powiadamia organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący o demoralizującym wpływie zachowania ucznia na innych uczniów i dotychczasowych działaniach profilaktycznych zastosowanych przez szkołę, a także wszczyna procedury przeniesienia ucznia do innej szkoły,

7) sporządza notatkę służbową z przebiegu sytuacji.

5. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyki lub dopalacze, powinien podjąć następujące kroki:

1) zachowując środki ostrożności, w obecności drugiej osoby zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem lub zabraniem do czasu przyjazdu policji,

2) podejmuje próbę ustalenia, do kogo należy znaleziona substancja,

3) o zaistniałym fakcie informuje dyrektora szkoły, który ma obowiązek wezwać policję,

4) po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję oraz informacje dotyczące szczegółów zdarzenia,

5) dalsze postępowanie prowadzi policja,

6) z przebiegu sytuacji nauczyciel sporządza notatkę służbową.

6. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą wyglądem narkotyki lub dopalacze, powinien podjąć następujące kroki:

1) powiadamia wychowawcę, a w dalszej kolejności pedagoga/psychologa szkolnego oraz dyrektora szkoły,

2) nauczyciel w obecności wychowawcy lub pedagoga szkolnego żąda, aby uczeń przekazał mu podejrzaną substancję, pokazał zawartość teczki/plecaka (nauczycielowi ani dyrektorowi nie wolno samodzielnie przeszukać rzeczy ucznia),

3) Pedagog/psycholog ustala, czy substancja jest narkotykiem lub dopalaczem i w jaki sposób/od kogo uczeń nabył substancję,

4) po oddaniu przez ucznia podejrzanej substancji szkoła przekazuje ją niezwłocznie policji,

5) w przypadku odmowy przekazania substancji lub pokazania zawartości teczki i odzieży, dyrektor wzywa policję, która przeszukuje ucznia oraz zabezpiecza substancję,

6) dalsze postępowanie prowadzi policja,

7) powiadomienie kuratora sądowego, jeśli uczeń jest pod jego opieką,

8) kara dostosowana do wagi przewinienia, zgodnie z regulaminem ucznia/statutem szkoły,

9) nauczyciel/wychowawca sporządza notatkę ze zdarzenia i umieszcza w dokumentacji ucznia

7. Zadania wychowawcy i pedagoga szkolnego:

1) wezwanie rodziców/prawnych opiekunów do szkoły, powiadomienie o konsekwencjach czynu,

2) powiadomienie kuratora sądowego, jeśli uczeń jest pod jego opieką,

3) obecność podczas rewizji przeprowadzonej przez policję w obecności rodziców ucznia lub, jeżeli rodzice odmówią przybycia, w obecności dyrektora szkoły,

4) wraz z dyrektorem szkoły przeprowadzenie rozmowy z uczniem i jego rodzicami, ustalenie dalszych działań wychowawczych oraz poinformowanie o dalszych procedurach postępowania,

5) w przypadku potwierdzenia, że podejrzana substancja jest narkotykiem lub dopalaczem, zastosowanie sankcji wynikającej ze statutu szkoły,

6) sporządzenie notatki służbowej z przebiegu sytuacji.

8. Zadania dyrektora szkoły:

1) wezwanie policji i przekazanie znalezionej substancji,

2) obecność podczas rewizji przeprowadzonej przez policję w obecności rodziców ucznia lub, jeżeli rodzice odmówią przybycia, w obecności nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego,

3) jeżeli uczeń nie poprawia zachowania ? zastosowanie kar wynikających ze statutu szkoły (upomnienie dyrektora, nagana dyrektora),

4) zawiadomienie sądu rodzinnego,

5) jeżeli uczeń w dalszym ciągu nie poprawia zachowania, dyrektor szkoły powiadamia organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący o demoralizującym wpływie zachowania ucznia na innych uczniów i dotychczasowych działaniach profilaktycznych zastosowanych przez szkołę, a także wszczyna procedury przeniesienia ucznia do innej szkoły,

6) z przebiegu sytuacji sporządza notatkę służbową

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zastosowania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

EU Cookie Directive Module Information