wniosek o przyjęcie 6-latka do kl. 1 SP 2021/2022 spoza Mysłakowic

ZAŁĄCZNIK NR 2

.................................................................. Mysłakowice, dnia ....................................................

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

Dyrektor

Szkoły Podstawowej

w Mysłakowicach

Wniosek

dotyczy : przyjęcia dziecka sześcioletniego do pierwszej klasy szkoły podstawowej

Proszę o przyjęcie syna /córki *

...........................................................................................................................................................................................

(imiona i nazwisko dziecka)

do klasy pierwszej w roku szkolnym 20 ..../ 20 ........

DANE DZIECKA :

Data i miejsce urodzenia : ............................................................................... Nr PESEL : ..........................................

Adres zamieszkania : .........................................................................................................................................................

Adres zameldowania : .......................................................................................................................................................

Imiona i nazwiska rodziców dziecka : ...............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Adres zamieszkania rodziców : .........................................................................................................................................

Adres zameldowania rodziców : ........................................................................................................................................

Numery telefonów rodziców : ...........................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej : ............................................................................................................................................

Oświadczam, iż dziecko odbywa przygotowanie przedszkolne w ..................................................................................

............................................................................................................................................................................................

(nazwa placówki i jej adres)

Dziecko należy do rejonu Szkoły Podstawowej w ............................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

(adres szkoły rejonowej)

Szkoła Podstawowa 1 wyboru ...........................................................................................................................................

(nazwa i adres szkoły)

Szkoła Podstawowa 2 wyboru ...........................................................................................................................................

(nazwa i adres szkoły)

Szkoła Podstawowa 3 wyboru ...........................................................................................................................................

(nazwa i adres szkoły)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do szkoły podstawowej oraz w czasie trwania nauki.

.............................................

(podpis wnioskodawcy)

* niewłaściwe skreślić

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO DOKONANIA ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY :

1. KSEROKOPIA AKTU URODZENIA DZIECKA,

kryteria przyjęć do kl. 1 SP w Mysłakowicach w r. szk. 2021/2022

KRYTERIA PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYSŁAKOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Na podstawie :

 1. ustawy z 14 grudnia 2016 r. - przepisy wprowadzające ustawę - prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późniejszymi zmianami),

 2. ustawy z 14 grudnia 2016 r. - prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późniejszymi zmianami ),

 3. zarządzenia nr 0050.129.2020 Wójta Gminy Mysłakowice z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mysłakowice,

 4. uchwały nr XXXVI/229/17 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Mysłakowice jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

 5. zarządzenia nr 89/ORG/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach z dnia 26.01.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

§ 1

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach podejmuje decyzje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej,

2. Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej.

§ 2

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się :

1. na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej,

2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, z uwzględnieniem kryteriów zgodnych z treścią uchwały nr XXXVI/229/17 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 3 marca 2017 r. tj.

l.p.

kryterium

liczba punktów

dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1

Rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej uczęszczające już

do danej szkoły podstawowej

5 pkt

Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej szkoły podstawowej

2

Dziecko uczęszczało do szkoły podstawowej / do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej

lub do przedszkola w obwodzie danej szkoły podstawowej

4 pkt

Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej szkoły podstawowej

3

Rodzic / opiekun pracuje w miejscowości należącej do obwodu danej szkoły podstawowej

3 pkt

Zaświadczenie o zatrudnieniu na terenie gminy

Łączna, maksymalna liczba punktów przyznawanych przez komisję wynosi 12.

§ 3

1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informacje o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły, wywieszonej na tablicy informacyjnej w szkole.

2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

3. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata (prawny opiekun) może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

4. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica (prawnego opiekuna) kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

5. Rodzic kandydata (opiekuna prawnego) może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

6. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

7. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 4

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do 31.08.2021 r.

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

§ 5

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022 przyjmowane są dzieci :

 1. 7 letnie (urodzone w roku 2014) - objęte obowiązkiem szkolnym,

 2. 6 letnie (urodzone w roku 2015) - zgodnie z wolą rodziców,

a) jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021,

lub

b) posiada opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

§ 6

Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 1. dzieci sześcioletnie - zgłoszenie o przyjęcie do szkoły podstawowej - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (załącznik nr 1),

a) pisemne potwierdzenie korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021,

lub

b) opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 1. dzieci sześcioletnie - wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły (załącznik nr 2),

a) pisemne potwierdzenie korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021,

lub

b) opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

c) dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów w procesie rekrutacji,

 1. dzieci siedmioletnie - zgłoszenie o przyjęcie do szkoły podstawowej - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (załącznik nr 3),

 2. dzieci siedmioletnie - wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły (załącznik nr 4),

a) dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów w procesie rekrutacji.

§ 7

Terminy składania przez rodziców zgłoszeń do klas pierwszych szkoły podstawowej: od 15 lutego 2021 r. do 05 marca 2021 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych według zarządzenia nr 0050.129.2020 Wójta Gminy Mysłakowice z dnia 15 grudnia 2020 r.

l.p.

rodzaj czynności

termin w postępowaniu rekrutacyjnym

termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 lutego do 05 marca 2021 r.

do godz. 14.00

od 06 do 14 kwietnia 2021 r. do godz. 14.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy

z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późniejszymi zmianami)

od 08 do 12 marca 2021 r.

od 15 do 21 kwietnia 2021 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

18 marca 2021 r.

22 kwietnia 2021 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez pisemne oświadczenie (załącznik nr 5)

od 19 do 26 marca 2021 r.

do godz. 14.00

od 23 do 27 kwietnia 2021 r.

do godz. 14.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

31 marca 2021 r.

do 30 sierpnia 2021 r.

Zawieszenie zajęć stacjonarnych w związku z pandemią COVID-19.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, od poniedziałku 9 listopada br. ZAWIESZONE ZOSTAJĄ ZAJĘCIA STACJONARNE DLA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Tym samym, do 29 listopada br. PRZEDŁUŻAMY ZAWIESZENIE ZAJĘĆ STACJONARNYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII.

Czytaj więcej: Zawieszenie zajęć stacjonarnych w związku z pandemią COVID-19.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zastosowania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

EU Cookie Directive Module Information