zgłoszenie 6 latka do kl. 1 SP 2019 2020

ZAŁĄCZNIK NR 1

.................................................................. Mysłakowice, dnia ....................................................

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

Dyrektor

Szkoły Podstawowej

w Mysłakowicach

Zgłoszenie

dotyczy : przyjęcia dziecka sześcioletniego do pierwszej klasy szkoły podstawowej

Proszę o przyjęcie syna /córki *

...........................................................................................................................................................................................

(imiona i nazwisko dziecka)

do klasy pierwszej w roku szkolnym 20 ..../ 20 ........

DANE DZIECKA :

Data i miejsce urodzenia : ............................................................................... Nr PESEL : ..........................................

Imiona i nazwiska rodziców dziecka : ...............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Numery telefonów rodziców : ...........................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej : ............................................................................................................................................

Oświadczenie

Oświadczam, że adres zamieszkania dziecka to : ............................................................................................................

Oświadczam, że adres zameldowania dziecka to : ...........................................................................................................

Oświadczam, że adres zamieszkania rodziców to : .........................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że adres zameldowania rodziców to: ..........................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia na temat mojego miejsca zamieszkania, miejsca zamieszkania matki/ojca * dziecka oraz miejsca zamieszkania mojego dziecka.

.....................................

(podpis)

Oświadczam, iż dziecko odbywa przygotowanie przedszkolne w ..................................................................................

............................................................................................................................................................................................

(nazwa placówki i jej adres)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do szkoły podstawowej oraz w czasie trwania nauki.

.............................................

(podpis wnioskodawcy)

* niewłaściwe skreślić

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO DOKONANIA ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY :

1. KSEROKOPIA AKTU URODZENIA DZIECKA,

zgłoszenie 7 latka do kl. 1 SP r szk. 2019 2020

ZAŁĄCZNIK NR 3

.................................................................. Mysłakowice, dnia ....................................................

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

Dyrektor

Szkoły Podstawowej

w Mysłakowicach

Zgłoszenie

dotyczy : przyjęcia dziecka siedmioletniego do pierwszej klasy szkoły podstawowej

Proszę o przyjęcie syna /córki *

...........................................................................................................................................................................................

(imiona i nazwisko dziecka)

do klasy pierwszej w roku szkolnym 20 ..../ 20 ........

DANE DZIECKA :

Data i miejsce urodzenia : ............................................................................... Nr PESEL : ..........................................

Imiona i nazwiska rodziców dziecka : ...............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Numery telefonów rodziców : ...........................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej : ............................................................................................................................................

Oświadczenie

Oświadczam, że adres zamieszkania dziecka to : ............................................................................................................

Oświadczam, że adres zameldowania dziecka to : ...........................................................................................................

Oświadczam, że adres zamieszkania rodziców to : ..........................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że adres zameldowania rodziców to: ..........................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia na temat mojego miejsca zamieszkania, miejsca zamieszkania matki/ojca * dziecka oraz miejsca zamieszkania mojego dziecka.

.....................................

(podpis)

Oświadczam, iż dziecko odbywa przygotowanie przedszkolne w ..................................................................................

............................................................................................................................................................................................

(nazwa placówki i jej adres)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do szkoły podstawowej oraz w czasie trwania nauki.

.............................................

(podpis wnioskodawcy)

* niewłaściwe skreślić

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO DOKONANIA ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY :

1. KSEROKOPIA AKTU URODZENIA DZIECKA,

kryteria przyjęć uczniów do kl. 1 SP w r. szk. 2019/2020

KRYTERIA PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYSŁAKOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Na podstawie :

 1. ustawy z 14 grudnia 2016 r. - przepisy wprowadzające ustawę  prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późniejszymi zmianami),

 2. ustawy z 14 grudnia 2016 r. - prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późniejszymi zmianami ),

 3. zarządzenia nr 0050.02.2019 Wójta Gminy Mysłakowice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mysłakowice,

 4. uchwały nr XXXVI/229/17 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Mysłakowice jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

 5. zarządzenia nr 77/ORG/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach z dnia 11.02.2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020

§ 1

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach podejmuje decyzje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej,

2. Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej.

§ 2

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się :

1. na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) : dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej,

2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) : dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, z uwzględnieniem kryteriów zgodnych z treścią uchwały nr XXXVI/229/17 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 3 marca 2017 r. tj.

l.p.

kryterium

liczba punktów

dokumenty niezbędne

do potwierdzenia kryteriów

1

Rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej uczęszczające już do danej szkoły podstawowej

5 pkt

Dane potwierdza dyrektor

na podstawie dokumentacji będącej

w posiadaniu danej szkoły podstawowej

2

Dziecko uczęszczało do szkoły podstawowej / do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej

lub do przedszkola w obwodzie danej szkoły podstawowej

4 pkt

Dane potwierdza dyrektor

na podstawie dokumentacji będącej

w posiadaniu danej szkoły podstawowej

3

Rodzic / opiekun pracuje

w miejscowości należącej do obwodu danej szkoły podstawowej

3 pkt

Zaświadczenie o zatrudnieniu

na terenie gminy

Łączna, maksymalna liczba punktów przyznawanych przez komisję wynosi 12.

§ 3

1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informacje o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły, wywieszonej na tablicy informacyjnej w szkole.

2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

3. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata (prawny opiekun) może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

4. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica (prawnego opiekuna) kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

5. Rodzic kandydata (opiekuna prawnego) może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie

od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

6. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

7. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 4

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do 31.08.2019 r.

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

§ 5

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020 przyjmowane są dzieci :

 1. 7 letnie (urodzone w roku 2012) - objęte obowiązkiem szkolnym,

 2. 6 letnie (urodzone w roku 2013) : zgodnie z wolą rodziców,

a) jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019,

lub

b) posiada opinię poradni psychologiczno  pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

§ 6

Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 1. dzieci sześcioletnie : zgłoszenie o przyjęcie do szkoły podstawowej : dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (załącznik nr 1),

a) pisemne potwierdzenie korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019,

lub

b) opinię poradni psychologiczno  pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 1. dzieci sześcioletnie : wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej : dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły (załącznik nr 2),

a) pisemne potwierdzenie korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019,

lub

b) opinię poradni psychologiczno  pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

c) dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów w procesie rekrutacji,

 1. dzieci siedmioletnie - zgłoszenie o przyjęcie do szkoły podstawowej : dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (załącznik nr 3),

 2. dzieci siedmioletnie - wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej : dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły (załącznik nr 4),

a) dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów w procesie rekrutacji.

§ 7

Terminy składania przez rodziców zgłoszeń do klas pierwszych szkoły podstawowej: od 15 lutego 2019 r. do 09 marca 2019 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych według zarządzenia nr 0050.02.2019 Wójta Gminy Mysłakowice z dnia 04 stycznia 2019 r.

l.p.

rodzaj czynności

termin w postępowaniu rekrutacyjnym

termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 lutego do 08 marca 2019 r.

do godz. 14.00

od 19 do 25 marca 2019 r. do godz. 14.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy

z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późniejszymi zmianami)

od 11 do 15 marca 2019 r.

od 26 do 28 marca 2019 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

18 marca 2019 r.

29 marca 2019 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez pisemne oświadczenie (załącznik nr 5)

od 19 do 25 marca 2019 r.

do godz. 14.00

od 01 do 10 kwietnia 2019 r.

do godz. 14.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28 marca 2019 r.

do końca sierpnia

2019 r.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zastosowania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

EU Cookie Directive Module Information