Uchwała nr 1/15/16/ZS

Uchwała nr 1/15/16/ZS

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

w Mysłakowicach

z dnia 29.09.2015 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mysłakowicach

Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się zmiany w statucie Zespołu Szkól Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mysłakowicach, przedstawione przez Dyrektora Szkoły.

§ 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie

7. Dopuszcza się możliwość przyjmowania do Zespołu Szkół uczniów spoza obwodu Gimnazjum w Mysłakowicach i Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach, w miarę posiadanych miejsc po spełnieniu kryteriów rekrutacyjnych określonych przez organ prowadzący.

W § 6 ust 5 otrzymuje brzmienie:

5. Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów, klasyfikowania, promowania uczniów Zespołu Szkół określają uchwalane przez Radę Pedagogiczną Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO).

 

W § 6 ust 15 otrzymuje brzmienie
Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Ocena odpowiedzi ustnej ucznia oprócz oceny sumującej powinna zawierać informację zwrotną dla ucznia o tym co zrobił dobrze i jak powinien się uczyć.

Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu. Nauczyciel ustalając ocenę powinien ją krótko uzasadnić formułując pisemną informację zwrotną dla ucznia o tym co zrobił dobrze i jak powinien się uczyć.

W § 6 ust 17 otrzymuje brzmienie:

17. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki i techniki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, z zastrzeżeniem ust. 17 a.

W § 6 dodaje się ust 17 a w brzemieniu:

Przy ustalaniu oceny z zajęć wychowania fizycznego, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń, bierze się również pod uwagę systematyczny udział ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej.

W § 6 dodaje się ust 18 a w brzemieniu:

Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego w terminie do 30 stycznia, a klasyfikację roczną w terminie do 7 dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktycznych.

W § 6 dodaje się ust 20 a w brzmieniu:

20 a. Uczeń nie może skorzystać z prawa do podwyższenia przewidywanej rocznej oceny jeżeli:

 1. samowolnie, bez usprawiedliwienia opuszczał zajęcia, spóźniał się na lekcje,

 2. uporczywie uchylał się od prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela, nie odrabiał prac domowych,

 3. uniemożliwiał nauczycielowi bieżącą ocenę swoich postępów a także trudności w nauce, uchylając się od zapowiadanych prac klasowych, kartkówek, sprawdzianów wiedzy i umiejętności,

 4. nie wykorzystywał organizowanej w szkole pomocy w nauce, nie zgłaszał się na poprawę oceny, konsultacje przedmiotowe w wyznaczonych przez nauczyciela terminach, nie realizował indywidualnego programu uzupełnienia braków i nadrobienia zaległości

W § 6 ust 14 otrzymuje brzmienie:

14. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej, kryteriach oceniania zachowania

W § 6 dodaje się ust 22 a w brzmieniu:

Na 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

W § 6 dodaje się ust 22b w brzmieniu:

22b Informację, o której mowa w ust. 22 a można przekazać osobiście podczas spotkania z wychowawcą, poprzez dziennik elektroniczny lub korespondencję nadaną przez sekretariat szkoły

W § 6 dodaje ust 22 c w brzmieniu

22 c Oceny śródroczne i roczne należy ustalić na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

W § 6 ust 25 otrzymuje brzmienie:

25. Szczegółowe kryteria oceny zachowania w Gimnazjum, uwzględniające udział ucznia w realizacji

W § 6 dodaje się ust 26-31w brzmieniu:

 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocje do klasy programowo wyższej.

 2. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne oraz końcowe.

 3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

 4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 5. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.

 6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

§ 9 ust 1 otrzymuje brzmienie:

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej w Zespole Szkół są :

 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

 2. dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,

 

 1. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,

 2. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 3. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

 4. zajęcia religii, etyki i WDŻ organizowane na podstawie odrębnych przepisów.

§11 ust 1 otrzymuje brzmienie:

1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu Szkół jest oddział. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 26, z zastrzeżeniem określonym w ust. 1 a i 1 b,

W §11 dodaje się ust 1 a i 1 b w brzmieniu?

§11 ust 1 lit. a

a. Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej nie powinna być wyższa niż 25 uczniów.

§11 ust 1 lit. b

b. Liczba uczniów w oddziale klas I-III może być zwiększona nie więcej niż o dwóch uczniów ponad ustawowy limit 25 uczniów. W przypadku przyjęcia ucznia z urzędu ? po rozpoczęciu roku szkolnego, dyrektor jest zobowiązany uzyskać ? oprócz zgody organu prowadzącego ? także zgodę rady oddziałowej rodziców danego oddziału. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I?III zostanie zwiększona o więcej niż dwóch uczniów, zatrudnia się asystenta nauczyciela.

Skreśla się §13a w dotychczasowym brzmieniu.

Dodaje się nowy §13a w brzmieniu:

§13a

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki.

 1. Zespół Szkół prowadzi dokumentację nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 2. Do prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej wykorzystuje się dziennik elektroniczny oraz dzienniki: zajęć w świetlicy, biblioteki, pedagoga, psychologa, logopedy, zajęć rewalidacyjnych, doradcy zawodowego w formie papierowej.

 3. Dostęp do dziennika elektronicznego jest wolny od opłat.

 4. Nauczyciel jest zobowiązany wypełniać dziennik zgodnie z zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej.

 5. Dokumentacja dotycząca oceniania ucznia (ocenione prace pisemne itp.) jest udostępniana danemu uczniowi i jego rodzicom na ich wniosek podczas lekcji, konsultacji z nauczycielem lub spotkań z wychowawcą.

W § 20 skreśla się w ust 6 pkt 6 w brzmieni

6) Zespół zakłada i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU).

 

W §38 ust 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu

3. stypendium fundowane

W § 38 dodaje się ust 6 w brzmieniu:

6. Stypendium fundowane może otrzymać uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum, po spełnieniu kryteriów określonych przez fundatora, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

W § 44 ust 9 otrzymuje brzmienie:

Do odbioru dziecka 6-letniego ze szkoły lub świetlicy szkolnej uprawnieni są rodzice lub osoby posiadające ich upoważnienie i nie wzbudzające obaw co do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w drodze ze szkoły do domu.

W § 49 w ust 1 dodaje się pkt 29 w brzmieniu:

29. przydziela zajęcia realizowane przez nauczycieli w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich

W § 49 w ust 9 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

8. przedstawia radzie pedagogicznej wyniki nadzoru pedagogicznego w terminie nie później niż do 31 sierpnia danego roku

W § 50 w ust 5 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

7. uchwalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego przedstawionego przez dyrektora w terminie do 31 sierpnia danego roku, w tym także sprawowanego nad szkołą przez organ nadzoru pedagogicznego.

W § 50 dodaje się ust 6 w brzmieniu:

6. Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia.

 

W § 63 ust 1 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

10) wglądu do dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, zastrzeżeń i innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia w siedzibie szkoły w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

W § 58 ust 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4 lit a w brzmieniu:

4a) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez indywidualizację pracy z uczniem

§ 73 w dotychczasowym brzmieniu skreśla się.
§ 73 otrzymuje brzmienie:

 1. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, określoną w załączniku nr 2 do Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( z.U. z 2009 r. Nr 4, poz.18) stosuje się, począwszy od roku 2009/2010.

 2. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla gimnazjów, określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz.18) stosuje się, począwszy od roku 2009/2010.

 

§ 2.

Uchwałę przekazuje się do realizacji dyrektorowi Zespołu Szkół.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 01.09.2015 r..

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zastosowania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

EU Cookie Directive Module Information