Regulamin organizacji zajęć w szkole - COVID-19

Regulamin organizacji realizacji zadań Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Organizacja zajęć w szkole:

1. Szkoła zapewnia środki do dezynfekcji rąk, mydło w płynie, ciepłą wodę, środki czystości dla uczniów i pracowników.


2. W wyznaczonych miejscach szkoły (wejście do budynku, pomieszczenia sanitarnohigieniczne, korytarze) z dostępem do środków dezynfekcyjnych znajdują się plakaty lub instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk i dezynfekcji dłoni.


3. Szkoła posiada termometry bezdotykowe (po jednym na budynek) do pomiaru
temperatury. Pomiar temperatury będzie wykonywany w sytuacji wystąpienia objawów sugerujących infekcje górnych dróg oddechowych.


4. W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej wg. harmonogramu:
* poniedziałek w godz.11,45-15,45
* wtorek w godz. 8,00-13,00
* środa w godz.11,45-15,45

Pielęgniarka szkolna upowszechnia w środowisku szkolnym zasady profilaktyki zdrowotnej.
Do gabinetu wchodzimy w maseczce oraz po dezynfekcji dłoni.


5. W szkole wyznaczono dwa pomieszczenia na izolatoria (po jednym w każdym budynku). Izolatoria wyposażono w niezbędne środki ochrony (maseczki, płyn do dezynfekcji).
6. W celu unikania częstej zmiany pomieszczeń zajęcia edukacyjne są realizowane z uczniami w pracowniach przypisanych do konkretnych klas. Wyjątek stanowią zajęcia wychowania fizycznego i informatyki w pracowni komputerowej.
Edukacja wczesnoszkolna - budynek nr 2 (Mała szkoła):

1a - s.5
1b - s.4
2a - s.10
3a - s.11
3b - s. 9


Klasy 4-8 - budynek nr 1 (Pałac):


4a - s.9
5a - s.10
5b - s. 6

6a - s. 7

6b- s. 8
7a - s.13
7b -  s.11
7c - s. 3
8a - s. 4

8b- s. 12

Pomieszczenia te są wietrzone i dezynfekowane sprzęt sportowy po wizycie każdej grupy/klasy.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość realizacji zajęć w innych pracowniach po ich wcześniejszym wietrzeniu i dezynfekcji (blaty stołów, oparcia krzeseł).


7. Szkoła wyposaża każdego pracownika w środki ochrony indywidualnej (maseczka, przyłbica, rękawice).
8. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: regularne mycie rąk wodą z mydłem,
ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz utrzymanie dystansu społecznego.
Pracownie przedmiotowe/klasy są wietrzone w przerwie po każdych zajęciach i dezynfekowane co najmniej jeden raz dziennie. Wietrzenie pomieszczeń można stosować także w czasie zajęć.
9. W przypadku niemożności zachowania dystansu społecznego np. w czasie przerw
podczas niepogody wprowadza się następujący porządek przebywania uczniów na korytarzach szkolnych:


Korytarz na parterze 8a, 7c 
Korytarz na I piętrze 4a,5b,6a,6b 
Korytarz na II piętrze 5a,7a,7b,8b 


10. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów.
Do szkoły może wejść opiekun bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do strefy przebywania w przestrzeni wspólnej szkoły ( np. szatnia w budynku nr.2 - Mała szkoła), zachowując zasady:


- 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
- dystans min. 1,5 m od kolejnego opiekuna z dzieckiem /dziećmi,
-  dystans min. 1,5 m od pracowników szkoły,

- opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).


11. Ustala się sposób kontaktowania rodziców/opiekunów ze szkołą z wykorzystaniem
dziennika elektronicznego, kontakt telefoniczny z wychowawcą klasy lub dyrektorem
szkoły (sekretariat - 757 131 303, dyrektor - 757 131 549).
W celu zapewnienia skutecznej komunikacji rodzic /opiekun jest zobowiązany do
przekazania wychowawcy/szkole aktualnych danych kontaktowych.


12. W szkole obowiązuje ograniczenie przebywania osób z zewnątrz do niezbędnego
minimum. Do wejścia na terenie szkoły są uprawnieni: pracownicy nadzoru
pedagogicznego, organu prowadzącego, służb sanitarnych, służb medycznych, służb
komunalnych, pracownicy poczty, dostawcy. Obowiązuje zakaz zwiedzania szkoły
wraz z przyległym terenem. Osoby z zewnątrz obowiązuje stosowanie środków
ochronnych - osłona ust i nosa, dezynfekcja dłoni
13. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych
sugerujących infekcje górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.


14. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z
lekarzem podstawowej opieki medycznej, aby uzyskać teleporadę medyczną.


15. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w
szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze,
uchwyty itp.)


16. W przypadku stwierdzenia zakażenia u uczniów lub pracowników szkoły Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne. Wyniki
dochodzenia epidemiologicznego decydują o zakresie dalszych działań.


17. Pracownik szkoły, który został objęty kwarantanną, powinien niezwłocznie
poinformować pracodawcę o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w
pracy (przekazuje pracodawcy pisemną decyzję SANEPID-u o kwarantannie -
podobnie jak w przypadku zwolnienia lekarskiego zachowuje prawo do 80%
wynagrodzenia).


18. Jeśli rodzic ucznia lub członek najbliższej rodziny ucznia został objęty kwarantanną
lub izolacją w warunkach domowych, powinien on niezwłocznie poinformować o
tym fakcie wychowawcę klasy dziecka. Dziecko wówczas pozostaje w domu w
okresie kwarantanny i o ile jest to możliwe jest objęte zdalnym nauczaniem w szkole.


19. Osobę, która wykazuje podczas nauki/pracy objawy zakażenia umieszcza się w
izolatorium.
Nad osobą umieszczoną w izolatorium opiekę sprawuje pielęgniarka szkolna/woźny
szkolny lub inna wyznaczona osoba.
Opiekun przebywający w tym samym pomieszczeniu powinien zachować dystans
wynoszący min. 2 m, zakryć usta i nos maseczką, dezynfekować dłonie.
Dyrektor szkoły
1. Zapewnia środki ochrony indywidualnej pracownikom szkoły, środki do dezynfekcji
rąk, sprzętów i pomieszczeń szkolnych.

2. Organizuje, we współpracy z nauczycielami, realizację zadań szkoły, w tym zajęć z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3. Organizuje monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości pracowni przedmiotowych, pomieszczeń
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni
dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w pracowniach,
w stołówce, w bibliotece, klawiatur komputerów, włączników.
Czynności te w imieniu dyrektora wykonuje kierownik gospodarczy.
4. Monitoruje informacje o zachorowaniu wśród uczniów lub personelu szkoły i
przekazuje je stosownym organom.
5. Informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz organ
prowadzący o przypadku stwierdzenia objawów infekcji górnych dróg oddechowych
u ucznia lub pracownika . Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przeprowadza
postepowania epidemiologicznego w szkole.
6. Na podstawie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
uwzgledniającej konkretne rozwiązania organizacji zajęć w szkole, podejmuje decyzję
o zawieszeniu zajęć stacjonarnych i dalszej formie funkcjonowania szkoły (wariant B
? hybrydowy lub C- zdalne nauczanie).
7. Dyrektor szkoły jako pracodawca ? w porozumieniu z nauczycielem objętym
kwarantanną ? ustala, czy nauczyciel może pracować zdalnie (prowadzić zdalne
zajęcia z uczniami) i zachować prawo do 100% wynagrodzenia.
8. W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania zwraca się do powiatowej
stacji sanitarno-epidemiologicznej , aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
Udział ucznia w zajęciach i pobyt w szkole:
1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych, którego domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Uczniowie przewlekle chorzy (np. z deficytem odporności) uczestniczą w lekcjach
stacjonarnych w szkole. Uczeń może zostać zwolniony z udziału w zajęciach na
podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem z chorobą
przewlekłą. Zwolnienia udziela dyrektor szkoły.
3. Uczeń przed wejściem do szkoły jest zobowiązany do dezynfekcji dłoni oraz
regularnego mycia/dezynfekcji dłoni po każdej wizycie w toalecie, przed i po każdym
posiłku (w tym wydawanym w stołówce szkolnej) oraz po powrocie ze świeżego
powietrza. Powinien pamiętać o ochronie podczas kichania i kaszlu oraz unikaniu
dotykania oczu, nosa i ust. 
4. Podczas pobytu w szkole uczeń korzysta z indywidualnej szafki, podczas korzystania
z szatni jest zobowiązany do zachowanie dystansu społecznego min.1,5 m.
5. Uczeń powinien mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce.
Uczeń nie powinien zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w
szczególności z niepełnosprawnościami.
Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

6. Uczeń może posiadać własną butelkę z wodą do picia. W szkole nie korzystamy z
dystrybutorów wody.
7. Uczeń w drodze do/ze szkoły jest zobowiązany do przestrzegania aktualnych
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
Na terenie szkoły nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. Uczeń może to robić dla
zwiększenia własnego bezpieczeństwa. 
8. Uczniowie przebywający na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych są
zobowiązani do zachowania dystansu społecznego.
Podczas przerw zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt
na świeżym powietrzu w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa na terenie szkoły.
9. Podczas pobytu w stołówce szkolnej uczeń zajmuje wyznaczone stałe miejsca przy
stolikach z rówieśnikami ze swojej klasy.
Pobyt ucznia w stołówce odbywa się w ustalonych godzinach.
Uczeń spożywa posiłek dwudaniowy podczas jednokrotnego pobytu w stołówce.
Posiłki są porcjowane i wydawane na tacy przez pracownika stołówki wraz ze
sztućcami.
10. Podczas pobytu w świetlicy/bibliotece szkolnej uczeń jest zobowiązany do
przestrzegania zasad bezpieczeństwa (dezynfekcja dłoni, dystans społeczny- o ile jest
to niemożliwe, to w trosce o własne bezpieczeństwo winien założyć maseczkę).
11. Rodzic/opiekun dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych , w szczególności z
niepełnosprawnościami powinien zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub
dezynfekcję) zabawek, rzeczy przynoszonych przez ucznia do szkoły.
12. Gdy uczeń przejawia objawy infekcji górnych dróg oddechowych (w szczególności
kaszel w połączeniu z podwyższoną temperaturą ? powyżej 37,5 stopnia C) zakłada
maseczkę i jest niezwłocznie poddany izolacji przez nauczyciela prowadzącego
zajęcia. Uczeń nie może uczestniczyć nadal w zajęciach. Nauczyciel nawiązuje
natychmiastowy kontakt z rodzicami, którzy powinni odebrać dziecko ze szkoły.
13. W sytuacji, gdy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19, kwarantannie są poddani
pozostali uczniowie z tej klasy. Klasa kontynuuje naukę w formie zdalnej.
Nauka stacjonarna dla innych klas w szkole będzie zależała od tego w jakim stopniu
pozostali uczniowie byli narażeni na zakażenie.
14. System zdalnego nauczania w szkole powinien uwzględniać następujące zasady: m.in.
równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia,
zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów
podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.
15. Decyzja przejścia na kształcenie w szkole w formie mieszanej (hybrydowej ? wariant
B) będzie przedmiotem indywidualnej opinii państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego, na podstawie przedstawionych przez dyrektora szkoły, konkretnych
rozwiązań dotyczących organizacji zajęć szkolnych.

Nauczyciel prowadzący zajęcia
1. Zajęcia w formie stacjonarnej może prowadzić nauczyciel zdrowy, bez objawów
sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych.
2. Nauczyciel wykazujący objawy choroby, w tym w szczególności kaszel w połączeniu
z podwyższoną temperaturą - powyżej 37,5 stopnia C, powinien założyć maseczkę i

niezwłocznie odizolować się od innych osób. Nie może dalej prowadzić zajęć.
Powiadamia o tym fakcie dyrektora.
3. Jeśli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy choroby zakaźnej, w tym kaszel,
temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien odizolować
ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu (izolatorium),
zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. W celu własnej ochrony
zakłada niezwłocznie maseczkę lub przyłbicę.
Następnie niezwłocznie powiadamia:
* rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
* dyrektora szkoły o stwierdzeniu objawów chorobowych u ucznia


4. Nauczyciel może podczas kwarantanny, w uzgodnieniu z pracodawcą, realizować
nauczanie zdalne z zachowaniem prawa do 100% wynagrodzenia. Kwarantanna nie
oznacza niezdolności do pracy w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa zasiłek chorobowy, lecz stanowi niemożność wykonywania pracy  w
określony sposób.
5. Nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w
szczególności z niepełnosprawnościami. Dba o to, aby uczniowie Ci nie udostępniali
swoich zabawek innym.
6. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować
dystansu, nauczyciel jest zobowiązany do ograniczenia ćwiczeń i gier kontaktowych
(np. sztuki walki, gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np.
siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton,
biegi przełajowe). 
W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na otwartej
przestrzeni.
7. W trakcie nauki muzyki nauczyciel dba, aby uczeń korzystał z własnego instrumentu.
Instrument wypożyczony jest przypisany do jednego ucznia przez cały rok szkolny.
Należy zrezygnować ze śpiewu chóralnego.
8. Pracownicy powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które
zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, podlegają rygorom
minimalizującym ryzyko zakażenia:
* ograniczeniu udziału w dyżurach podczas przerw międzylekcyjnych-
nauczyciele,
* praca zdalna - pracownicy administracji,
* praca na drugą zmianę - pracownicy obsługi.
9. Organizowanie wycieczek jest dopuszczalne. Organizując je, należy zachować
obowiązujące przepisy prawa i zasady bezpieczeństwa.
Pracownik administracji
1. Pracownik administracji ogranicza kontakty z uczniami i nauczycielami do
niezbędnego minimum,
2. Realizuje zakupy środków ochrony oraz środków czystości niezbędnych do
utrzymania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.

3. W sytuacji wystąpienia zakażenia na terenie szkoły pracownicy administracji, o ile
jest to możliwe , mogą przejść na wykonywanie obowiązków służbowych w formie
pracy zdalnej.
Pracownik obsługi
1. Pracownik obsługi ogranicza kontakty z uczniami i nauczycielami do niezbędnego
minimum.
2. Dba o czystość, wietrzenie i dezynfekcję podczas codziennych prac porządkowych, ze
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości przydzielonych pracowni
przedmiotowych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych,
dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w
tym blatów w pracowniach, w stołówce, w bibliotece, klawiatur komputerów,
włączników.
3. Podczas wykonywania dezynfekcji ściśle przestrzega zaleceń producenta znajdujących
się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Szczególnie przestrzega zaleceń co do
czasu niezbędnego na wietrzenie dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak
aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów służących do dezynfekcji.
4. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po
każdych zajęciach (przy zachowaniu wyżej określonych warunków).
5. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć należy
czyścić lub dezynfekować. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie
można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do
nich dostęp.
Pracownik kuchni
1. Personel kuchenny ogranicza kontakty z uczniami i nauczycielami do niezbędnego
minimum.
2. Utrzymuje wysoką higienę osobistą oraz stanowisk pracy, opakowań produktów,
sprzętu kuchennego, blatów stolików, naczyń stołowych , sztućców.
3. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w
temperaturze min. 60°C lub je wyparza. 
Dba o segregację zużytych pojemników i opakowań.
4. Na podstawie danych z księgowości ustala prawo osoby do korzystania z posiłku w
stołówce szkolnej.
5. Zgodnie z ustalonym harmonogramem osoba wyznaczona wydaje na tacy porcje
dwudaniowego posiłku (zupa i drugie danie) wraz ze sztućcami.
Serwetki wydawane są bezpośrednio przez obsługę.
6. Blaty stołów i oparcia krzeseł są dezynfekowane po każdej grupie korzystających ze
stołówki.
7. Usuwa z obszaru sali jadalnej dodatki (np. cukier, wazoniki, serwetki itp.).

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zastosowania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

EU Cookie Directive Module Information