REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
DZIAŁAJĄCEJ W SZKÓLE PODSTAWOWEJ W MYSŁAKOWICACH

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy  opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły. 

2. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez kierownika świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły.

§ 2

Cele i zadania świetlicy

1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:

1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.
2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
4. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
7. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.
8. Sprawują opiekę nad dożywieniem.


2. Do zadań świetlicy należy: 

 • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;

 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;

 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;

 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
  i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

 • rozwijanie samodzielności i samorządności;

 • współdziałanie z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem ,logopedą, rodzicami oraz instytucjami społecznymi,

 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

 

§ 3

Założenia organizacyjne.

1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godz. 7.00-16.00.
2. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.
Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane dotyczące:

- imiona i nazwisko uczestnika;
- datę urodzenia;
- adres zamieszkania;
- czasu przebywania ucznia w świetlicy szkolnej w ciągu tygodnia;
- informację, o odbiorze ucznia ze świetlicy (imiona i nazwiska osób, które oprócz rodziców ewentualnie będą przyprowadzać i odbierać dziecko);

- dokładny dzień i godzina, o której dziecko samodzielnie może wyjść do domu (pisemna zgoda rodzica dziecka, które ukończyło 7 rok życia, o samodzielnym powrocie do domu);
- kontaktu z rodzicami (tel. do zakładu pracy opiekunów)

- potwierdzenie zatrudnienia obojga rodziców (w przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym ? dziecko zostanie skreślone z listy uczestników świetlicy.

3. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia. 

4. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.

5. Dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad o godzinie 12.35  i 13.20, tylko o tej godzinie możliwe jest zaprowadzenie dzieci przez wychowawcę .

6. Świetlica nie odpowiada za pozostawione bez dozoru cenne przedmioty (telefony,odtwarzacze mp3, konsole itp.)  

7.W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

8  W przypadku nieuregulowania płatności w terminie stołówka szkolna wstrzymuje wydawanie obiadu do momentu uregulowania płatności.

§ 4

Wychowankowie świetlicy

1. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się :

 

 • pierwszeństwo przy kwalifikacji uczniów do świetlicy szkolnej mają dzieci klas I

 • uczniów rodziców pracujących, 

 • sieroty, 

 • uczniów z rodzin niepełnych, 

 • uczniów z rodzin wielodzietnych, 

 • uczniów zaniedbanych wychowawczo, 

 • uczniów z rodzin zastępczych .

 

Kwalifikację i przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: kierownik świetlicy oraz nauczyciele wychowawcy świetlicy szkolnej.

 

 1. Prawa uczestnika świetlicy.

  Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

 

 • wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;

 • korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;

 • wpływania na planowanie pracy w świetlicy;

 • korzystania z organizowanych form dożywiania.

 1. Obowiązki uczestnika świetlicy.

  Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

 • przestrzegania regulaminu świetlicy szkolnej,

 • systematycznego udziału w zajęciach,

 • nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy np. wyjścia do toalety, (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),

 • dbania o porządek i wystrój świetlicy,

 • poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,

 • kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,

 • zachowania szczególnych zasad higieny osobistej (częste mycie rąk środkami do dezynfekcji).     

 • posiadania własnych przyborów (np. nożyczki, kredki), które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku, uczniowie nie powinni wymieniać się między sobą przyborami,

4.  W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do niej, oczekujący na terenie szkoły na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne, jeśli aktualnie w grupie świetlicowej jest mniej niż 25 osób.

 1. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela oraz uczniowie zwolnieni z lekcji religii.6.

 2. Wychowawcy świetlicy otaczają szczególną opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu.

 3. Z zajęć w świetlicy korzystają tylko dzieci zdrowe ,bez objawów sugerujących infekcje dróg oddechowych (kaszel, katar. gorączka itp.).

 4. Zaleca się korzystanie przez wychowanków z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

 5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u wychowanka objawy mogące wskazywać na infekcje dróg oddechowych, należy odizolować dziecko w odrębnym pomieszczeniu (Izolatorium).

 6. Wdraża się procedury postępowania w wypadku choroby dziecka lub pracownika szkoły(wychowawcy świetlicy, pracownik obsługi).

 7. Z sali świetlicowej zostaną usunięte wszystkie zabawki materiałowe i pluszowe , gry i materiały plastyczne do ogólnego użycia. Dopuszcza się używanie kredek indywidualnych.

 8.  Sale świetlicową  należy często wietrzyć- raz na godzinę.

 9. Wychowawca świetlicy po zauważeniu u dziecka objawów chorobowych natychmiast  informuje rodzica(numery telefonów podane są w kartach zgłoszeń do świetlicy.

§ 5

Nagrody i wyróżnienia 

 • Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę,

 • Pochwała przekazana wychowawcy klasy.

 • Drobny upominek np.: plan lekcji, naklejka.

Kary

 • Upomnienie, udzielone przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów.

 • Nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów.

 • Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie w Librusie lub telefonicznie)

 • Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.

 • Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.

§ 6

Współpraca z rodzicami

1.Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy ? odbierają dzieci ze świetlicy osobiście, comiesięczne zebrania) ? zalecany dystans 1,5m.                                                                                  

2.Korespondencja z rodzicami poprzez Librus                                                                                          3.Rozmowy telefoniczne.

§ 7

Dokumentacja świetlicy

 • Regulamin świetlicy.

 • Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

 • Ramowy plan pracy świetlicy szkolnej;

 • Roczny plan pracy dydaktyczno ?wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego; 

 • Dziennik zajęć w Librusie

 • Roczne  sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zastosowania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

EU Cookie Directive Module Information