Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
                         W MYSŁAKOWICACH                            

z dnia 25.09.2018

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) przy  Szkole Podstawowej  w Mysłakowicach, zwanej dalej Szkołą powołuje się Radę Rodziców. Rada Rodziców stanowi reprezentacje rodziców uczniów szkoły podstawowej w Mysłakowicach. Siedzibą Rady Rodziców jest Szkoła Podstawowa  w Mysłakowicach ul. Sułkowskiego 1.

 

§ 2

Zebranie trójek klasowych rodziców uczniów Szkoły w drodze głosowania zwykłą większością głosów rodziców przybyłych na zebranie uchwala Regulamin Rady Rodziców, który nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.

 

Rozdział 2

Cele i zadania Rady Rodziców

§ 3

Celem działalności Rady Rodziców jest pomoc organom Szkoły w wychowaniu i wykształceniu jej uczniów na światłych ludzi i w przygotowaniu ich do życia we współczesnym świecie.

 

§ 4

                 Rada Rodziców służy pomocą organom szkoły w rozwiązywaniu wszystkich problemów i spraw wewnątrzszkolnych, w pierwszej kolejności w ramach Szkoły.

§ 5

Dobro ucznia jest dla Rady Rodziców wartością nadrzędną i przez Radę Rodziców chronioną. Rada Rodziców wraz z organami szkoły dąży do stworzenia uczniom najkorzystniejszych warunków nauki i wszechstronnego rozwoju.

§ 6

Rada Rodziców zapewnia wszystkim uczniom i nauczycielom poszanowanie ich przekonań religijnych i światopoglądowych.

§ 7

Rada Rodziców w porozumieniu z organami szkoły inicjuje działalność dydaktyczną i wychowawczą oraz dąży do wprowadzenia jej do programu nauczania.

§ 8

Rada Rodziców w ramach swej działalności opiniuje:

- program dydaktyczny oraz opiekuńczo - wychowawczy Szkoły;

- działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą stowarzyszeń i organizacji działających na terenie Szkoły oraz organizację zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych;

- plan pracy Szkoły, projekty innowacji i eksperymentów dydaktycznych;

- regulamin Szkoły i regulamin samorządu uczniowskiego;

- wydatkowanie na potrzeby Szkoły środków pozabudżetowych;

- podział środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań Szkoły.

 

§ 9

Rada Rodziców występuje do rady pedagogicznej i dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.

§ 10

Rada Rodziców może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskiem o przeprowadzenie oceny działalności szkoły i jej organów. Wniosek taki ma dla tego organu charakter wiążący.

§ 11

W celu wspierania działalności Szkoły, rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa niniejszy Regulamin w Rozdziale 4.

ROZDZIAŁ 3

Rada Rodziców - jej skład i zasady działania.
 

§ 12

Rada Rodziców przy szkole jest organem kolegialnym, stanowiącym reprezentację rodziców uczniów Szkoły Podstawowej.

§ 13

Członkowie Rady Rodziców wybierani są na zebraniu trójek klasowych rodziców uczniów Szkoły, zwykłą większością głosów, spośród przybyłych rodziców. Rodzic wybrany na członka Rady Rodziców, bezpośrednio po wyborze, wyraża swą zgodę na pełnienie tej funkcji. W skład Rady Rodziców wchodzi 5 członków. Kadencja Rady Rodziców trwa 3 lata z możliwością dokonywania corocznej zmiany 1/3 jej członków.

 

§ 14

Członkowie Rady Rodziców wybierają ze swego grona Przewodniczącego rady Rodziców i jego zastępcę, ewentualnie sekretarza i księgowego.

§ 15

Przewodniczący Rady Rodziców reprezentuje Radę Rodziców na zewnątrz oraz w kontaktach z Dyrektorem i innymi organami Szkoły. Przewodniczący Rady Rodziców w okresie między posiedzeniami Rady Rodziców podejmuje czynności i decyzje w imieniu Rady Rodziców w porozumieniu z co najmniej jednym członkiem Rady Rodziców.

 

§ 16

Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się przynajmniej raz na dwa miesiące. Dyrektor Szkoły udostępni członkom Rady Rodziców pomieszczenie na terenie Szkoły w uzgodnionym terminie i czasie.

 

§ 17

Przewodniczący Rady Rodziców przygotowuje porządek posiedzenia i prowadzi je oraz zwołuje nadzwyczajne posiedzenia Rady Rodziców.

 

§ 18

Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 50% jej członków. Uchwały dotyczące projektu zmiany Regulaminu zapadaja bezwzględna większością głosów, przy obecności 2/3 jej członków.

 

§ 19

Członkowie Rady Rodziców są obowiązani do:

- uczestnictwa w  posiedzeniach Rady Rodziców;

- utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami uczniów Szkoły oraz nauczycielami w celu zbierania ich wniosków i spostrzeżeń o pracy Szkoły i jej organów, a także udzielania w razie potrzeby niezbędnych informacji o bieżących pracach Rady Rodziców.

 

§ 20

Członkowstwo w Radzie Rodziców jest funkcją społeczną i nie może jej członkowi przynosić żadnych dochodów.

 

§ 21

Posiedzenia Rady Rodziców są jawne i mogą w nich brać udział Dyrektor Szkoły, bądź osoba przez niego wskazana, przedstawiciele samorządu terytorialnego, zainteresowani rodzice uczniów szkoły bądź inne osoby zaproszone przez Radę Rodziców, z głosem doradczym.

 

ROZDZIAŁ 4

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

 

§ 22

W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców uczniów szkoły oraz z innych źródeł na wskazanym przez siebie w uchwale koncie bankowym.

 

§ 23

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców są jawne. Każdy rodzic ucznia Szkoły ma prawo zapoznać się z dokumentacją gromadzonych funduszy i sposobu ich wydatkowania.

 

§ 24

Rada Rodziców w uchwale wskazuje bank i rodzaj rachunku, na którym będą gromadzone jej fundusze, biorąc pod uwagę jak najkorzystniejsze warunki dla gromadzenia funduszy.

 

§ 25

Rada Rodziców upoważnia Przewodniczącego Rady Rodziców do dysponowania zgromadzonymi funduszami i wydawania w tym zakresie decyzji w okresie miedzy posiedzeniami Rady Rodziców w porozumieniu z co najmniej jednym członkiem rady Rodziców. Jeżeli kwota rozporządzenia przekracza 1/10 zgromadzonych funduszy, o jej rozporządzeniu decyduje wyłącznie Rada Rodziców.

 

§ 26

Podejmując uchwały w zakresie dysponowania zgromadzonymi funduszami Rada Rodziców, a decyzje w tym zakresie Przewodniczący Rady Rodziców, w pierwszej kolejności kieruje się zasadą dobra dziecka i ucznia Szkoły oraz zasadą oszczędności. Zasada oszczędności oznacza poszukiwanie rzeczy lub usługi u sprzedawcy lub usługodawcy po możliwie najniższej cenie przy zachowaniu warunku dobrej jakości i bezpieczeństwa.

 

§ 27

Na rachunkach, fakturach lub paragonach za zakup rzeczy lub usług, Przewodniczący Rady Rodziców składa swój podpis określając jednocześnie cel wydatkowanej kwoty pieniędzy. Na innych dokumentach dotyczących wydatkowania funduszy, oprócz podpisu Przewodniczącego Rady Rodziców wymagana jest kontrasygnata jego zastępcy lub członka Rady Rodziców.

 

ROZDZIAŁ 5

Postanowienia końcowe

§ 28

Rada Rodziców może być rozwiązana przez zebranie trójek klasowych rodziców uczniów Szkoły w drodze głosowania, zwykłą większością głosów rodziców przybyłych na zebranie. W takim przypadku Regulamin Rady Rodziców nie ulega uchyleniu.

 

§ 29

Regulamin Rady Rodziców wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

 

                                                                             25 września 2018r
                                                                            RADA  RODZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W MYSŁAKOWICACH

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zastosowania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

EU Cookie Directive Module Information